Zapytanie ofertowe

Lidzbark Warmiński, 04.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy:

39,78 kWp umieszczonej na dachu budynku sklepu spożywczego położonego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ks. Wyszyńskiego 10

39,52 kWp umieszczonej na dachu budynku sklepu spożywczego położonego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Polna 2

19,76 kWp umieszczonej na dachu budynku sklepu spożywczego położonego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 16

Dotyczy projektu:

Budowa instalacji Fotowoltaicznych na dachach sklepów spożywczych firmy:

'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim

ul. Hoża 1

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 743-000-38-90

REGON: 000973866


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

 

        Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym poniżej, w ramach projektu pt. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,06 kWp na dachach sklepów spożywczych firmy 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 99,06 kWp. Instalacje mają zostać wykonane na dachu budynków :

Lidzbark Warmińskim, ul. Ks. Wyszyńskiego 10 Dach pokryty dachówką

Lidzbark Warmińskim, ul. Polna 2 Dach pokryty blachą warstwową

Lidzbark Warmińskim, ul. Poniatowskiego 16 Dach płaski pokryty papą zgrzewalną 15 % zakładany kont podkonstrukcji aluminiowej

 

W zakres zadań Wykonawcy wchodzi:

a) Przygotowanie dokumentacji projektowej przedłożonej do akceptacji Zamawiającego,

b) Dostawa i montaż kompletnej instalacji, w tym, m.in.:

– panele fotowoltaiczne (o mocy 260W, wytrzymałość na obciążenie statyczne nie mniej niż 5400 Pa, sprawność modułu nie mniejsza niż 15.98%, IP67)

– konstrukcja (aluminiowa, lub stal nierdzewna),

 – inwertery 3 fazowe (maksymalna sprawność nie mniejsza niż 98.1%),

– okablowania AC i DC,

– rozdzielnice elektryczne,

– monitoring produkcji energii w instalacji, w czasie rzeczywistym (podłączony do sieci Ethernet),

– przebudowa istniejącej instalacji odgromowej, umożliwiająca włączenie do niej instalacji fotowoltaicznej.
c) Konfiguracja i uruchomienie instalacji.

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentacji wymaganej przez PGE.

e) Udzielenie gwarancji na instalację w zakresie nie niższym niż:

– panele fotowoltaiczne: 30 lat (80% mocy znamionowej liniowy spadek w całym okresie), 12 lat na wady ukryte produktu.

– 10 lat na inwertery,

– 5 lat na pozostałe elementy instalacji.


Termin realizacji:

Inwestycja powinna zostać wykonana w całości (łącznie z dokumentacją powykonawczą i zgłoszeniem do PGE) do dnia 30 kwietnia 2017 r.


Termin płatności:

Przewiduje się płatność w następującej formie

  • 30 % ceny płatne w formie zaliczki 7 dni przed rozpoczęciem budowy instalacji,

  • 70 % ceny płatne po podpisaniu protokołu odbioru,


Wymagane doświadczenie:

Wykonawca powinien udokumentować wykonanie, co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 39 kW.


 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy i opatrzona pieczęcią firmową, należy złożyć w języku polskim, w formie elektronicznej, na druku dołączonym do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Termin złożenia ofert:

Termin złożenia ofert upływa w dniu 12 kwiecień 2016 r., o godzinie 13.00.

 

Ocena ofert:

Kryterium wyboru oferty:

60% - cena,

40% - długość gwarancji na poszczególne elementy instalacji.

 

Oferta powinna być ważna przez okres 360 dni.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Jerzy Niedźwiecki

Prezes Spółdzielnia

tel kontaktowy: 89 767 21 34

email: sekretariat@spolem.org

 

DRUK OFERT DO POBRANIA : DRUK_OFERTY.PDF